Före och efter avverkning

3D-modeller
En kalavverkning kan se ut på många olika sätt. Gemensamt är att de flesta av träden plockats bort och att marken täcks av stubbar, ris och grenar. Skogsbruket säger sig vilja minimera de skador som maskinerna orsakar på marken, men trots detta blir det ofta stora körskador. Skogsbruket lämnar också s.k. hänsyn. Det kan vara en smal remsa längs en bäck, eller en liten samling träd mitt på hygget. Inte sällan hamnar dessa små skogsrester där det är svårt att köra traktor och inte där arter som behöver skydd råkar finnas.

Foton och film
Foton och film ger en tydlig bild av den enorma omvandling av skogsmiljön som en kalavverkning innebär. När träden är borta kommer solljuset ner till markytan. Det leder till att en miljö som tidigare var sval och fuktig omvandlas till en torr och öppen yta med vissnande blåbärsris och uttorkade markmossor. Den döda veden som många arter är beroende av torkar ut och blir för varm.

Skogsarter i nöd
Skogsavverkning är det allvarligaste hotet mot flera så kallade rödlistade arter, dvs djur, insekter, växter eller svampar som riskerar att försvinna eller dö ut. Lösningen är en markant ökad areal skyddad skog i kombination med ett skonsammare skogsbruk, som varsamt låter arter, som har sin roll i vårt ekosystem, få leva kvar. Här listas de arter som försvunnit vid en avverkning. Lägg märke till att den s.k. hänsynen som lämnats på hygget sällan hamnar där arterna fanns före avverkningen.

Klicka på det område på kartan som du vill titta närmare på

Därefter, välj mellan 3D-modeller eller foton och film. Dessutom kan du se vilka skogsarter i nöd som finns i området.

OBS! Den här databasen är under utveckling. De områden som har dokumenterats är gråmarkerade.